Analysis of word 'anatomies'

Words with two extra letters in addition to the word 'anatomies'

List of words that you can form using two extra letters in addition to letters from the word 'anatomies'
Extra Letters Word Scrabble® Points
df defamations 17
ci emaciations 15
cr macerations 15
dr mandatories 14

Words with an extra letter

You can build the following words with an extra letter
Extra Letters Word Scrabble® Points
z amazonites 21
z anatomizes 21
b abominates 14
m ammoniates 14
d anatomised 13
s anatomises 12
n emanations 12

398 words found for letters 'AAEIMNOST'

9 letter words

Anagrams of the word anatomies, words consist of 'AAEIMNOST'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
anatomies 11 13
anatomise 11 13

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'anatomies'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
amentias 10 12
animates 10 12
amniotes 10 12
misatone 10 12

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'anatomies'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
amnesia 9 11
anemias 9 11
amentia 9 11
animate 9 11
anosmia 9 11
animato 9 11
stamina 9 11
anomies 9 11
amniote 9 11
etamins 9 11
inmates 9 11
tameins 9 11
amosite 9 10
atomies 9 10
atomise 9 10
manitos 9 11
mestino 9 11
moisten 9 11
sentimo 9 11
entasia 7 8
taenias 7 8
atonies 7 8

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'anatomies'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
anemia 8 10
seaman 8 10
animas 8 10
manias 8 10
atmans 8 10
mantas 8 10
somata 8 9
anomie 8 10
amines 8 10
animes 8 10
inseam 8 10
mesian 8 10
semina 8 10
etamin 8 10
inmate 8 10
tamein 8 10
misate 8 9
miseat 8 9
samite 8 9
omenta 8 10
aments 8 10
mantes 8 10
stamen 8 10
manito 8 10
mantis 8 10
matins 8 10
tomans 8 10
eonism 8 10
monies 8 10
somite 8 9
montes 8 10
inmost 8 10
monist 8 10
taenia 6 7
ansate 6 7
sonata 6 7
tenias 6 7
tineas 6 7
tisane 6 7
atones 6 7

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'anatomies'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
amain 7 9
amnia 7 9
anima 7 9
mania 7 9
amias 7 8
manas 7 9
atman 7 9
manta 7 9
omasa 7 8
atmas 7 8
amine 7 9
anime 7 9
minae 7 9
amies 7 8
amens 7 9
manes 7 9
manse 7 9
means 7 9
mensa 7 9
names 7 9
nemas 7 9
ament 7 9
meant 7 9
menta 7 9
mates 7 8
meats 7 8
satem 7 8
steam 7 8
tames 7 8
teams 7 8
amino 7 9
amins 7 9
mains 7 9
minas 7 9
matin 7 9
maist 7 8
tamis 7 8
manos 7 9
mason 7 9
moans 7 9
monas 7 9
nomas 7 9
toman 7 9
atoms 7 8
moats 7 8
stoma 7 8
monie 7 9
miens 7 9
mines 7 9
emits 7 8
items 7 8
metis 7 8
mites 7 8
smite 7 8
stime 7 8
times 7 8
meson 7 9
nomes 7 9
omens 7 9
monte 7 9
moste 7 8
motes 7 8
smote 7 8
tomes 7 8
mints 7 9
moist 7 8
omits 7 8
ansae 5 6
antae 5 6
anoas 5 6
antas 5 6
anise 5 6
entia 5 6
tenia 5 6
tinea 5 6
aeons 5 6
atone 5 6
oaten 5 6
antes 5 6
etnas 5 6
nates 5 6
neats 5 6
stane 5 6
stoae 5 5
antis 5 6
saint 5 6
satin 5 6
stain 5 6
tains 5 6
iotas 5 5
ostia 5 5
stoai 5 5
santo 5 6
eosin 5 6
noise 5 6
inset 5 6
neist 5 6
nites 5 6
senti 5 6
stein 5 6
tines 5 6
notes 5 6
onset 5 6
seton 5 6
steno 5 6
stone 5 6
tones 5 6

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'anatomies'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
amia 6 7
mana 6 8
amas 6 7
atma 6 7
amie 6 7
amen 6 8
mane 6 8
mean 6 8
name 6 8
nema 6 8
maes 6 7
mesa 6 7
same 6 7
seam 6 7
mate 6 7
meat 6 7
meta 6 7
tame 6 7
team 6 7
amin 6 8
main 6 8
mina 6 8
aims 6 7
amis 6 7
sima 6 7
mano 6 8
moan 6 8
noma 6 8
mans 6 8
moas 6 7
soma 6 7
atom 6 7
moat 6 7
mast 6 7
mats 6 7
tams 6 7
mien 6 8
mine 6 8
mise 6 7
semi 6 7
emit 6 7
item 6 7
mite 6 7
time 6 7
meno 6 8
nome 6 8
omen 6 8
some 6 7
mote 6 7
tome 6 7
stem 6 7
nims 6 8
mint 6 8
miso 6 7
omit 6 7
mist 6 7
smit 6 7
mons 6 8
noms 6 8
most 6 7
mots 6 7
toms 6 7
asea 4 4
anoa 4 5
anas 4 5
ansa 4 5
anta 4 5
aeon 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ante 4 5
etna 4 5
neat 4 5
toea 4 4
ates 4 4
east 4 4
eats 4 4
etas 4 4
sate 4 4
seat 4 4
seta 4 4
teas 4 4
naoi 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
anti 4 5
tain 4 5
iota 4 4
aits 4 4
sati 4 4
naos 4 5
nota 4 5
ants 4 5
tans 4 5
oast 4 4
oats 4 4
stoa 4 4
taos 4 4
sine 4 5
nite 4 5
tine 4 5
site 4 4
ties 4 4
eons 4 5
noes 4 5
nose 4 5
ones 4 5
sone 4 5
note 4 5
tone 4 5
nest 4 5
nets 4 5
sent 4 5
tens 4 5
toes 4 4
ions 4 5
into 4 5
nits 4 5
snit 4 5
tins 4 5
snot 4 5
tons 4 5

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'anatomies'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ama 5 6
mae 5 6
aim 5 6
ami 5 6
man 5 7
nam 5 7
moa 5 6
mas 5 6
mat 5 6
tam 5 6
men 5 7
ems 5 6
met 5 6
nim 5 7
ism 5 6
mis 5 6
sim 5 6
mon 5 7
nom 5 7
mos 5 6
oms 5 6
mot 5 6
tom 5 6
ana 3 4
aas 3 3
ane 3 4
nae 3 4
sae 3 3
sea 3 3
ate 3 3
eat 3 3
eta 3 3
tae 3 3
tea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
ais 3 3
ait 3 3
ant 3 4
tan 3 4
oat 3 3
tao 3 3
sat 3 3
tas 3 3
sei 3 3
tie 3 3
eon 3 4
one 3 4
ens 3 4
sen 3 4
net 3 4
ten 3 4
oes 3 3
ose 3 3
toe 3 3
set 3 3
ion 3 4
ins 3 4
sin 3 4
nit 3 4
tin 3 4
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3
nos 3 4
ons 3 4
son 3 4
not 3 4
ton 3 4
sot 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'anatomies'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
am 4 5
ma 4 5
em 4 5
me 4 5
mi 4 5
mo 4 5
om 4 5
aa 2 2
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
en 2 3
ne 2 3
oe 2 2
es 2 2
et 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2
no 2 3
on 2 3
os 2 2
so 2 2
to 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook