Definition of word 'annexations'

Showing definition for 'annexation'
  • n. incorporation by joining or uniting
  • n. the formal act of acquiring something

Synonyms of the word 'annexation'

Words with two extra letters in addition to the word 'annexations'

List of words that you can form using two extra letters in addition to letters from the word 'annexations'
Extra Letters Word Scrabble® Points
it annexaitonist 20
er erannexations 20

314 words found for letters 'AAEINNNOSTX'

11 letter words

Anagrams of the word annexations, words consist of 'AAEINNNOSTX'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
annexations 18 21

10 letter words

Words that can be created using 10 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
annexation 17 20

9 letter words

Words that can be created using 9 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
anatoxins 16 18

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
anatoxin 15 17
nontaxes 15 17
antennas 8 11
sonatina 8 10
enations 8 10
sonatine 8 10
santonin 8 11

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ataxies 14 14
anoxias 14 15
antisex 14 15
sextain 14 15
toxines 14 15
aeonian 7 9
entasia 7 8
taenias 7 8
antenna 7 10
annates 7 9
nannies 7 10
enation 7 9
inanest 7 9
stanine 7 9
atonies 7 8
tannins 7 10
anoints 7 9
nations 7 9
onanist 7 9
intones 7 9
tension 7 9

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
anoxia 13 14
xenias 13 14
axites 13 13
taxies 13 13
axones 13 14
sextan 13 14
axions 13 14
nontax 13 15
taxons 13 14
toxine 13 14
xenons 13 15
sexton 13 14
toxins 13 14
taenia 6 7
ansate 6 7
sonata 6 7
nannie 6 9
eonian 6 8
inanes 6 8
insane 6 8
sienna 6 8
innate 6 8
tenias 6 7
tineas 6 7
tisane 6 7
anenst 6 8
atones 6 7
tannin 6 9
anions 6 8
nasion 6 8
anoint 6 8
nation 6 8
sonant 6 8
intone 6 8
sennit 6 8
tennis 6 8
nonets 6 8
sonnet 6 8
tenons 6 8
tonnes 6 8
ninons 6 9
nitons 6 8

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
xenia 12 13
axite 12 12
annex 12 14
axone 12 13
taxes 12 12
texas 12 12
axion 12 13
taxis 12 12
axons 12 13
taxon 12 13
nixes 12 13
exist 12 12
exits 12 12
sixte 12 12
xenon 12 14
exons 12 13
sexto 12 12
toxin 12 13
ansae 5 6
antae 5 6
annas 5 7
naans 5 7
nanas 5 7
anoas 5 6
antas 5 6
inane 5 7
anise 5 6
entia 5 6
tenia 5 6
tinea 5 6
senna 5 7
anent 5 7
aeons 5 6
atone 5 6
oaten 5 6
antes 5 6
etnas 5 6
nates 5 6
neats 5 6
stane 5 6
stoae 5 5
anion 5 7
antis 5 6
saint 5 6
satin 5 6
stain 5 6
tains 5 6
iotas 5 5
ostia 5 5
stoai 5 5
nonas 5 7
santo 5 6
nines 5 7
eosin 5 6
noise 5 6
inset 5 6
neist 5 6
nites 5 6
senti 5 6
stein 5 6
tines 5 6
neons 5 7
nones 5 7
nonet 5 7
tenon 5 7
tonne 5 7
notes 5 6
onset 5 6
seton 5 6
steno 5 6
stone 5 6
tones 5 6
ninon 5 8
niton 5 7

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
taxa 11 11
axes 11 11
axis 11 11
taxi 11 11
axon 11 12
nixe 11 12
exit 11 11
exon 11 12
oxen 11 12
next 11 12
oxes 11 11
sext 11 11
asea 4 4
anna 4 6
naan 4 6
nana 4 6
anoa 4 5
anas 4 5
ansa 4 5
anta 4 5
aeon 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ante 4 5
etna 4 5
neat 4 5
toea 4 4
ates 4 4
east 4 4
eats 4 4
etas 4 4
sate 4 4
seat 4 4
seta 4 4
teas 4 4
naoi 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
anti 4 5
tain 4 5
iota 4 4
aits 4 4
sati 4 4
anon 4 6
nona 4 6
nans 4 6
naos 4 5
nota 4 5
ants 4 5
tans 4 5
oast 4 4
oats 4 4
stoa 4 4
taos 4 4
nine 4 6
sine 4 5
nite 4 5
tine 4 5
site 4 4
ties 4 4
neon 4 6
none 4 6
eons 4 5
noes 4 5
nose 4 5
ones 4 5
sone 4 5
note 4 5
tone 4 5
nest 4 5
nets 4 5
sent 4 5
tens 4 5
toes 4 4
inns 4 6
ions 4 5
into 4 5
nits 4 5
snit 4 5
tins 4 5
snot 4 5
tons 4 5

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
axe 10 10
sax 10 10
tax 10 10
sex 10 10
nix 10 11
six 10 10
xis 10 10
sox 10 10
ana 3 4
aas 3 3
ane 3 4
nae 3 4
sae 3 3
sea 3 3
ate 3 3
eat 3 3
eta 3 3
tae 3 3
tea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
ais 3 3
ait 3 3
nan 3 5
ant 3 4
tan 3 4
oat 3 3
tao 3 3
sat 3 3
tas 3 3
sei 3 3
tie 3 3
eon 3 4
one 3 4
ens 3 4
sen 3 4
net 3 4
ten 3 4
oes 3 3
ose 3 3
toe 3 3
set 3 3
inn 3 5
ion 3 4
ins 3 4
sin 3 4
nit 3 4
tin 3 4
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3
nos 3 4
ons 3 4
son 3 4
not 3 4
ton 3 4
sot 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'annexations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ax 9 9
ex 9 9
xi 9 9
ox 9 9
aa 2 2
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
en 2 3
ne 2 3
oe 2 2
es 2 2
et 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2
no 2 3
on 2 3
os 2 2
so 2 2
to 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook