Definition of word 'apostatizes'

Showing definition for 'apostatize'
  • v. abandon one's beliefs or allegiances

Synonyms of the word 'apostatize'

361 words found for letters 'AAEIOPSSTTZ'

11 letter words

Anagrams of the word apostatizes, words consist of 'AAEIOPSSTTZ'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
apostatizes 22 23

10 letter words

Words that can be created using 10 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
apostatize 21 22
apostatise 12 13

9 letter words

Words that can be created using 9 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
apostates 11 12

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
zapateos 19 20
azotises 17 17
apatites 10 11
apostate 10 11
soapiest 10 11
pastiest 10 11
satiates 8 8

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
zapateo 18 19
topazes 18 19
spitzes 18 19
azotise 16 16
apatite 9 10
sapotas 9 10
atopies 9 10
opiates 9 10
pasties 9 10
patsies 9 10
petsais 9 10
tapises 9 10
patties 9 10
petasos 9 10
sapotes 9 10
teapots 9 10
potsies 9 10
sopites 9 10
potties 9 10
tiptoes 9 10
satiate 7 7

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
epizoa 17 18
assize 15 15
azotes 15 15
tapeta 8 9
paisas 8 9
sapota 8 9
pastas 8 9
opiate 8 9
sepias 8 9
pastie 8 9
petsai 8 9
pietas 8 9
pattie 8 9
paseos 8 9
sapote 8 9
teapot 8 9
pastes 8 9
spates 8 9
stapes 8 9
aptest 8 9
patios 8 9
patois 8 9
pastis 8 9
spaits 8 9
poises 8 9
posies 8 9
potsie 8 9
sopite 8 9
tiptoe 8 9
pistes 8 9
spites 8 9
stipes 8 9
estops 8 9
pestos 8 9
posset 8 9
ptoses 8 9
stopes 8 9
posits 8 9
ptosis 8 9
siesta 6 6
tassie 6 6
states 6 6
tasset 6 6
tastes 6 6
stoats 6 6
toasts 6 6
testis 6 6

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
topaz 16 17
spitz 16 17
zoeas 14 14
azote 14 14
zetas 14 14
sizes 14 14
zests 14 14
paisa 7 8
ataps 7 8
pasta 7 8
tapas 7 8
paise 7 8
sepia 7 8
pieta 7 8
paseo 7 8
psoae 7 8
apses 7 8
pases 7 8
passe 7 8
spaes 7 8
paste 7 8
pates 7 8
peats 7 8
septa 7 8
spate 7 8
tapes 7 8
tepas 7 8
psoai 7 8
patio 7 8
apsis 7 8
aspis 7 8
pitas 7 8
spait 7 8
tapis 7 8
psoas 7 8
soaps 7 8
pasts 7 8
spats 7 8
poise 7 8
sipes 7 8
spies 7 8
piste 7 8
spite 7 8
stipe 7 8
petit 7 8
petti 7 8
pesos 7 8
poses 7 8
posse 7 8
estop 7 8
pesto 7 8
poets 7 8
stope 7 8
topes 7 8
petto 7 8
pests 7 8
septs 7 8
steps 7 8
pisos 7 8
posit 7 8
topis 7 8
spits 7 8
posts 7 8
spots 7 8
stops 7 8
stopt 7 8
assai 5 5
oases 5 5
stoae 5 5
asset 5 5
easts 5 5
sates 5 5
seats 5 5
tasse 5 5
state 5 5
taste 5 5
tates 5 5
teats 5 5
testa 5 5
oasis 5 5
ossia 5 5
iotas 5 5
ostia 5 5
stoai 5 5
satis 5 5
oasts 5 5
stoas 5 5
stoat 5 5
toast 5 5
stats 5 5
sites 5 5
sties 5 5
totes 5 5
setts 5 5
stets 5 5
tests 5 5
toits 5 5

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
spaz 15 16
zaps 15 16
zips 15 16
zoea 13 13
zeta 13 13
size 13 13
zest 13 13
zits 13 13
atap 6 7
tapa 6 7
apes 6 7
apse 6 7
pase 6 7
peas 6 7
spae 6 7
pate 6 7
peat 6 7
tape 6 7
tepa 6 7
pias 6 7
pita 6 7
soap 6 7
atop 6 7
asps 6 7
pass 6 7
saps 6 7
spas 6 7
past 6 7
pats 6 7
spat 6 7
taps 6 7
pies 6 7
sipe 6 7
epos 6 7
opes 6 7
peso 6 7
pose 6 7
poet 6 7
tope 6 7
pest 6 7
pets 6 7
sept 6 7
step 6 7
piso 6 7
pois 6 7
topi 6 7
piss 6 7
psis 6 7
sips 6 7
pits 6 7
spit 6 7
tips 6 7
sops 6 7
opts 6 7
post 6 7
pots 6 7
spot 6 7
stop 6 7
tops 6 7
psst 6 7
asea 4 4
toea 4 4
seas 4 4
ates 4 4
east 4 4
eats 4 4
etas 4 4
sate 4 4
seat 4 4
seta 4 4
teas 4 4
tate 4 4
teat 4 4
iota 4 4
aits 4 4
sati 4 4
ossa 4 4
oast 4 4
oats 4 4
stoa 4 4
taos 4 4
tass 4 4
stat 4 4
tats 4 4
seis 4 4
site 4 4
ties 4 4
oses 4 4
toes 4 4
tote 4 4
sets 4 4
sett 4 4
stet 4 4
test 4 4
tets 4 4
toit 4 4
sits 4 4
tits 4 4
sots 4 4
toss 4 4
tost 4 4
tots 4 4

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
zap 14 15
zip 14 15
azo 12 12
zoa 12 12
zit 12 12
ape 5 6
pea 5 6
pia 5 6
asp 5 6
pas 5 6
sap 5 6
spa 5 6
apt 5 6
pat 5 6
tap 5 6
pie 5 6
ope 5 6
pes 5 6
pet 5 6
poi 5 6
pis 5 6
psi 5 6
sip 5 6
pit 5 6
tip 5 6
ops 5 6
sop 5 6
opt 5 6
pot 5 6
top 5 6
aas 3 3
sae 3 3
sea 3 3
ate 3 3
eat 3 3
eta 3 3
tae 3 3
tea 3 3
ais 3 3
ait 3 3
oat 3 3
tao 3 3
ass 3 3
sat 3 3
tas 3 3
att 3 3
tat 3 3
sei 3 3
tie 3 3
oes 3 3
ose 3 3
toe 3 3
ess 3 3
set 3 3
tet 3 3
sis 3 3
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3
tit 3 3
sos 3 3
sot 3 3
tot 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'apostatizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
pa 4 5
pe 4 5
pi 4 5
op 4 5
aa 2 2
ae 2 2
ai 2 2
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
oe 2 2
es 2 2
et 2 2
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2
os 2 2
so 2 2
to 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook