Definition of word 'botanizes'

Showing definition for 'botanize'
  • v. collect and study plants

Synonyms of the word 'botanize'

349 words found for letters 'ABEINOSTZ'

9 letter words

Anagrams of the word botanizes, words consist of 'ABEINOSTZ'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
botanizes 20 22

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'botanizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
botanize 19 21
botanies 10 12
botanise 10 12
niobates 10 12
obeisant 10 12

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'botanizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
bezants 18 20
bizones 18 20
zaniest 16 17
zeatins 16 17
azotise 16 16
niobate 9 11
banties 9 11
basinet 9 11
bastion 9 11
bonitas 9 11
obtains 9 11
boniest 9 11
atonies 7 8

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'botanizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
baizes 17 18
bezant 17 19
bizone 17 19
zinebs 17 19
zibets 17 18
bonzes 17 19
azines 15 16
zanies 15 16
zeatin 15 16
zonate 15 16
azotes 15 15
sozine 15 16
sabine 8 10
binate 8 10
beanos 8 10
absent 8 10
basion 8 10
bonsai 8 10
bonita 8 10
obtain 8 10
biotas 8 9
batons 8 10
boites 8 9
sobeit 8 9
tobies 8 9
betons 8 10
bionts 8 10
tenias 6 7
tineas 6 7
tisane 6 7
atones 6 7

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'botanizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
baize 16 17
zineb 16 18
bizes 16 17
zibet 16 17
bonze 16 18
azine 14 15
zoeas 14 14
azote 14 14
zetas 14 14
nazis 14 15
azons 14 15
zeins 14 15
zones 14 15
sozin 14 15
beano 7 9
banes 7 9
beans 7 9
nabes 7 9
abets 7 8
baste 7 8
bates 7 8
beast 7 8
beats 7 8
betas 7 8
tabes 7 8
basin 7 9
nabis 7 9
sabin 7 9
obias 7 8
biota 7 8
baits 7 8
baton 7 9
boast 7 8
boats 7 8
botas 7 8
sabot 7 8
bines 7 9
boite 7 8
bites 7 8
bones 7 9
ebons 7 9
beton 7 9
bents 7 9
besot 7 8
bison 7 9
biont 7 9
bints 7 9
obits 7 8
anise 5 6
entia 5 6
tenia 5 6
tinea 5 6
aeons 5 6
atone 5 6
oaten 5 6
antes 5 6
etnas 5 6
nates 5 6
neats 5 6
stane 5 6
stoae 5 5
antis 5 6
saint 5 6
satin 5 6
stain 5 6
tains 5 6
iotas 5 5
ostia 5 5
stoai 5 5
santo 5 6
eosin 5 6
noise 5 6
inset 5 6
neist 5 6
nites 5 6
senti 5 6
stein 5 6
tines 5 6
notes 5 6
onset 5 6
seton 5 6
steno 5 6
stone 5 6
tones 5 6

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'botanizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
bize 15 16
zoea 13 13
zeta 13 13
nazi 13 14
azon 13 14
zein 13 14
size 13 13
zone 13 14
zest 13 13
zins 13 14
zits 13 13
bane 6 8
bean 6 8
nabe 6 8
base 6 7
sabe 6 7
abet 6 7
bate 6 7
beat 6 7
beta 6 7
bani 6 8
obia 6 7
bias 6 7
isba 6 7
bait 6 7
bans 6 8
nabs 6 8
abos 6 7
boas 6 7
boat 6 7
bota 6 7
bast 6 7
bats 6 7
stab 6 7
tabs 6 7
bine 6 8
bise 6 7
bite 6 7
bone 6 8
ebon 6 8
bens 6 8
nebs 6 8
bent 6 8
obes 6 7
best 6 7
bets 6 7
bins 6 8
nibs 6 8
snib 6 8
bint 6 8
bios 6 7
obis 6 7
obit 6 7
bits 6 7
nobs 6 8
snob 6 8
bots 6 7
stob 6 7
aeon 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ante 4 5
etna 4 5
neat 4 5
toea 4 4
ates 4 4
east 4 4
eats 4 4
etas 4 4
sate 4 4
seat 4 4
seta 4 4
teas 4 4
naoi 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
anti 4 5
tain 4 5
iota 4 4
aits 4 4
sati 4 4
naos 4 5
nota 4 5
ants 4 5
tans 4 5
oast 4 4
oats 4 4
stoa 4 4
taos 4 4
sine 4 5
nite 4 5
tine 4 5
site 4 4
ties 4 4
eons 4 5
noes 4 5
nose 4 5
ones 4 5
sone 4 5
note 4 5
tone 4 5
nest 4 5
nets 4 5
sent 4 5
tens 4 5
toes 4 4
ions 4 5
into 4 5
nits 4 5
snit 4 5
tins 4 5
snot 4 5
tons 4 5

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'botanizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
biz 14 15
azo 12 12
zoa 12 12
zin 12 13
zit 12 12
ban 5 7
nab 5 7
abo 5 6
boa 5 6
abs 5 6
bas 5 6
sab 5 6
bat 5 6
tab 5 6
ben 5 7
neb 5 7
obe 5 6
bet 5 6
bin 5 7
nib 5 7
bio 5 6
obi 5 6
bis 5 6
sib 5 6
bit 5 6
nob 5 7
bos 5 6
sob 5 6
bot 5 6
ane 3 4
nae 3 4
sae 3 3
sea 3 3
ate 3 3
eat 3 3
eta 3 3
tae 3 3
tea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
ais 3 3
ait 3 3
ant 3 4
tan 3 4
oat 3 3
tao 3 3
sat 3 3
tas 3 3
sei 3 3
tie 3 3
eon 3 4
one 3 4
ens 3 4
sen 3 4
net 3 4
ten 3 4
oes 3 3
ose 3 3
toe 3 3
set 3 3
ion 3 4
ins 3 4
sin 3 4
nit 3 4
tin 3 4
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3
nos 3 4
ons 3 4
son 3 4
not 3 4
ton 3 4
sot 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'botanizes'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ab 4 5
ba 4 5
be 4 5
bi 4 5
bo 4 5
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
en 2 3
ne 2 3
oe 2 2
es 2 2
et 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2
no 2 3
on 2 3
os 2 2
so 2 2
to 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook