Definition of word 'expatiations'

Showing definition for 'expatiation'
  • n. a discussion

Words with an extra letter

You can build the following words with an extra letter
Extra Letters Word Scrabble® Points
r expatriations 22

642 words found for letters 'AAEIINOPSTTX'

12 letter words

Anagrams of the word expatiations, words consist of 'AAEIINOPSTTX'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
expatiations 21 23

11 letter words

Words that can be created using 11 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
expatiation 20 22

10 letter words

Words that can be created using 10 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
expiations 19 21
poinsettia 12 14

9 letter words

Words that can be created using 9 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
expiation 18 20
taxations 16 17
patinates 11 13
antipasti 11 13
antipasto 11 13
paintiest 11 13
petitions 11 13
pointiest 11 13
insatiate 9 10
satiation 9 10

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
taxation 15 16
patinate 10 12
apatites 10 11
antepast 10 12
apostate 10 11
saponite 10 12
patients 10 12
petition 10 12
nepotist 10 12
astatine 8 9
sanitate 8 9
titanias 8 9

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
posttax 16 17
exposit 16 17
ataxies 14 14
anoxias 14 15
antitax 14 15
antisex 14 15
sextain 14 15
taxites 14 14
sextant 14 15
toxines 14 15
paesani 9 11
patinae 9 11
apatite 9 10
apnoeas 9 11
paesano 9 11
anapest 9 11
peasant 9 11
anopias 9 11
anopsia 9 11
paisano 9 11
pastina 9 11
patinas 9 11
pinatas 9 11
taipans 9 11
epinaoi 9 11
epinaos 9 11
senopia 9 11
panties 9 11
patines 9 11
sapient 9 11
spinate 9 11
patient 9 11
atopies 9 10
opiates 9 10
patties 9 10
teopans 9 11
patents 9 11
pattens 9 11
teapots 9 10
sinopia 9 11
pianist 9 11
antipot 9 11
sinopie 9 11
piniest 9 11
pinites 9 11
tiepins 9 11
pietist 9 10
pintoes 9 11
pointes 9 11
potties 9 10
tiptoes 9 10
entasia 7 8
taenias 7 8
satiate 7 7
titania 7 8
attains 7 8
anattos 7 8
isatine 7 8
atonies 7 8
instate 7 8
satinet 7 8
notates 7 8
titians 7 8
station 7 8
inosite 7 8
tiniest 7 8
toniest 7 8

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
expats 15 16
pixies 15 16
sexpot 15 16
anoxia 13 14
xenias 13 14
axites 13 13
taxies 13 13
taxite 13 13
axones 13 14
sextan 13 14
extant 13 14
axions 13 14
taxons 13 14
nixies 13 14
toxine 13 14
sexton 13 14
toxins 13 14
apnoea 8 10
apneas 8 10
paeans 8 10
paesan 8 10
tapeta 8 9
anopia 8 10
paisan 8 10
patina 8 10
pinata 8 10
taipan 8 10
sapota 8 9
pantie 8 10
patine 8 10
pineta 8 10
opiate 8 9
pastie 8 9
petsai 8 9
pietas 8 9
pattie 8 9
paeons 8 10
teopan 8 10
patens 8 10
patent 8 10
patten 8 10
sapote 8 9
teapot 8 9
aptest 8 9
pianos 8 10
paints 8 10
patins 8 10
pintas 8 10
ptisan 8 10
patios 8 9
patois 8 9
pantos 8 10
pinite 8 10
tiepin 8 10
pities 8 9
opines 8 10
ponies 8 10
pointe 8 10
instep 8 10
spinet 8 10
potsie 8 9
sopite 8 9
tiptoe 8 9
netops 8 10
pontes 8 10
potent 8 10
pinots 8 10
pintos 8 10
piston 8 10
pitons 8 10
points 8 10
postin 8 10
spinto 8 10
taenia 6 7
ansate 6 7
attain 6 7
sonata 6 7
anatto 6 7
tenias 6 7
tineas 6 7
tisane 6 7
atones 6 7
notate 6 7
isatin 6 7
titian 6 7
taints 6 7
tanist 6 7
titans 6 7
ionise 6 7
seniti 6 7
sitten 6 7
teston 6 7
otitis 6 6

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
paxes 14 15
expat 14 15
pixie 14 15
pixes 14 15
expos 14 15
poxes 14 15
xenia 12 13
axite 12 12
axone 12 13
taxes 12 12
texas 12 12
ixias 12 12
axion 12 13
taxis 12 12
axons 12 13
taxon 12 13
nixie 12 13
nixes 12 13
exist 12 12
exits 12 12
sixte 12 12
exons 12 13
sexto 12 12
texts 12 12
toxin 12 13
apnea 7 9
paean 7 9
apian 7 9
paisa 7 8
ataps 7 8
pasta 7 8
tapas 7 8
paise 7 8
sepia 7 8
pieta 7 8
paeon 7 9
aspen 7 9
napes 7 9
neaps 7 9
panes 7 9
peans 7 9
sneap 7 9
spean 7 9
paten 7 9
paseo 7 8
psoae 7 8
paste 7 8
pates 7 8
peats 7 8
septa 7 8
spate 7 8
tapes 7 8
tepas 7 8
piano 7 9
nipas 7 9
pains 7 9
pians 7 9
pinas 7 9
inapt 7 9
paint 7 9
patin 7 9
pinta 7 9
psoai 7 8
patio 7 8
pitas 7 8
spait 7 8
tapis 7 8
panto 7 9
pants 7 9
opine 7 9
peins 7 9
penis 7 9
pines 7 9
snipe 7 9
spine 7 9
inept 7 9
poise 7 8
piste 7 8
spite 7 8
stipe 7 8
petit 7 8
petti 7 8
opens 7 9
peons 7 9
pones 7 9
netop 7 9
spent 7 9
estop 7 8
pesto 7 8
poets 7 8
stope 7 8
topes 7 8
petto 7 8
tipis 7 8
opsin 7 9
pions 7 9
pinot 7 9
pinto 7 9
piton 7 9
point 7 9
pints 7 9
posit 7 8
topis 7 8
stopt 7 8
ansae 5 6
antae 5 6
anoas 5 6
antas 5 6
anise 5 6
entia 5 6
tenia 5 6
tinea 5 6
aeons 5 6
atone 5 6
oaten 5 6
antes 5 6
etnas 5 6
nates 5 6
neats 5 6
stane 5 6
stoae 5 5
state 5 5
taste 5 5
tates 5 5
teats 5 5
testa 5 5
antis 5 6
saint 5 6
satin 5 6
stain 5 6
tains 5 6
taint 5 6
titan 5 6
iotas 5 5
ostia 5 5
stoai 5 5
santo 5 6
tanto 5 6
stoat 5 5
toast 5 5
nisei 5 6
eosin 5 6
noise 5 6
inset 5 6
neist 5 6
nites 5 6
senti 5 6
stein 5 6
tines 5 6
notes 5 6
onset 5 6
seton 5 6
steno 5 6
stone 5 6
tones 5 6
netts 5 6
tents 5 6
totes 5 5
intis 5 6
titis 5 5
stint 5 6
tints 5 6
toits 5 5

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
apex 13 14
expo 13 14
taxa 11 11
axes 11 11
ixia 11 11
axis 11 11
taxi 11 11
axon 11 12
nixe 11 12
exit 11 11
exon 11 12
oxen 11 12
next 11 12
oxes 11 11
sext 11 11
text 11 11
atap 6 7
tapa 6 7
nape 6 8
neap 6 8
pane 6 8
pean 6 8
apes 6 7
apse 6 7
pase 6 7
peas 6 7
spae 6 7
pate 6 7
peat 6 7
tape 6 7
tepa 6 7
nipa 6 8
pain 6 8
pian 6 8
pina 6 8
pias 6 7
pita 6 7
naps 6 8
pans 6 8
snap 6 8
span 6 8
pant 6 8
soap 6 7
atop 6 7
past 6 7
pats 6 7
spat 6 7
taps 6 7
pein 6 8
pine 6 8
pies 6 7
sipe 6 7
nope 6 8
open 6 8
peon 6 8
pone 6 8
pens 6 8
pent 6 8
epos 6 7
opes 6 7
peso 6 7
pose 6 7
poet 6 7
tope 6 7
pest 6 7
pets 6 7
sept 6 7
step 6 7
tipi 6 7
pion 6 8
nips 6 8
pins 6 8
snip 6 8
spin 6 8
pint 6 8
piso 6 7
pois 6 7
topi 6 7
pits 6 7
spit 6 7
tips 6 7
pons 6 8
opts 6 7
post 6 7
pots 6 7
spot 6 7
stop 6 7
tops 6 7
asea 4 4
anoa 4 5
anas 4 5
ansa 4 5
anta 4 5
aeon 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ante 4 5
etna 4 5
neat 4 5
toea 4 4
ates 4 4
east 4 4
eats 4 4
etas 4 4
sate 4 4
seat 4 4
seta 4 4
teas 4 4
tate 4 4
teat 4 4
inia 4 5
naoi 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
anti 4 5
tain 4 5
iota 4 4
aits 4 4
sati 4 4
naos 4 5
nota 4 5
ants 4 5
tans 4 5
oast 4 4
oats 4 4
stoa 4 4
taos 4 4
stat 4 4
tats 4 4
sine 4 5
nite 4 5
tine 4 5
site 4 4
ties 4 4
eons 4 5
noes 4 5
nose 4 5
ones 4 5
sone 4 5
note 4 5
tone 4 5
nest 4 5
nets 4 5
sent 4 5
tens 4 5
nett 4 5
tent 4 5
toes 4 4
tote 4 4
sett 4 4
stet 4 4
test 4 4
tets 4 4
nisi 4 5
inti 4 5
titi 4 4
ions 4 5
into 4 5
nits 4 5
snit 4 5
tins 4 5
tint 4 5
toit 4 4
tits 4 4
snot 4 5
tons 4 5
tost 4 4
tots 4 4

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
pax 12 13
pix 12 13
pox 12 13
axe 10 10
sax 10 10
tax 10 10
sex 10 10
nix 10 11
six 10 10
xis 10 10
sox 10 10
ape 5 6
pea 5 6
pia 5 6
nap 5 7
pan 5 7
asp 5 6
pas 5 6
sap 5 6
spa 5 6
apt 5 6
pat 5 6
tap 5 6
pie 5 6
pen 5 7
ope 5 6
pes 5 6
pet 5 6
nip 5 7
pin 5 7
poi 5 6
pis 5 6
psi 5 6
sip 5 6
pit 5 6
tip 5 6
ops 5 6
sop 5 6
opt 5 6
pot 5 6
top 5 6
ana 3 4
aas 3 3
ane 3 4
nae 3 4
sae 3 3
sea 3 3
ate 3 3
eat 3 3
eta 3 3
tae 3 3
tea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
ais 3 3
ait 3 3
ant 3 4
tan 3 4
oat 3 3
tao 3 3
sat 3 3
tas 3 3
att 3 3
tat 3 3
sei 3 3
tie 3 3
eon 3 4
one 3 4
ens 3 4
sen 3 4
net 3 4
ten 3 4
oes 3 3
ose 3 3
toe 3 3
set 3 3
tet 3 3
ion 3 4
ins 3 4
sin 3 4
nit 3 4
tin 3 4
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3
tit 3 3
nos 3 4
ons 3 4
son 3 4
not 3 4
ton 3 4
sot 3 3
tot 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'expatiations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ax 9 9
ex 9 9
xi 9 9
ox 9 9
pa 4 5
pe 4 5
pi 4 5
op 4 5
aa 2 2
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
en 2 3
ne 2 3
oe 2 2
es 2 2
et 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2
no 2 3
on 2 3
os 2 2
so 2 2
to 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook