Definition of word 'itemizations'

Showing definition for 'itemization'
  • n. the act of making a list of items

Synonyms of the word 'itemization'

534 words found for letters 'AEIIIMNOSTTZ'

12 letter words

Anagrams of the word itemizations, words consist of 'AEIIIMNOSTTZ'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
itemizations 23 25

11 letter words

Words that can be created using 11 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
itemization 22 24

10 letter words

Words that can be created using 10 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
estimation 12 14
imitations 12 14

9 letter words

Words that can be created using 9 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
monazites 20 22
aminities 11 13
intimates 11 13
ministate 11 13
imitation 11 13
initiates 9 10

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
simazine 19 21
monazite 19 21
atomizes 19 20
mozettas 19 20
simonize 19 21
sanitize 17 18
intimate 10 12
imitates 10 11
amniotes 10 12
misatone 10 12
titanism 10 12
mintiest 10 12
intimist 10 12
initiate 8 9

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
atomize 18 19
maziest 18 19
mestiza 18 19
mozetta 18 19
mestizo 18 19
zaniest 16 17
zeatins 16 17
azotise 16 16
ionizes 16 17
zoisite 16 16
intimae 9 11
amities 9 10
imitate 9 10
anomies 9 11
amniote 9 11
etamins 9 11
inmates 9 11
tameins 9 11
amosite 9 10
atomies 9 10
atomise 9 10
etatism 9 10
tomenta 9 11
stomate 9 10
animist 9 11
intimas 9 11
santimi 9 11
manitos 9 11
mattins 9 11
atomist 9 10
mitiest 9 10
mestino 9 11
moisten 9 11
sentimo 9 11
mittens 9 11
smitten 9 11
isatine 7 8
atonies 7 8
instate 7 8
satinet 7 8
notates 7 8
titians 7 8
station 7 8
inosite 7 8
tiniest 7 8
toniest 7 8

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
maizes 17 18
nizams 17 19
matzos 17 18
matzot 17 18
mizens 17 19
azines 15 16
zanies 15 16
zeatin 15 16
zonate 15 16
azotes 15 15
ionize 15 16
seizin 15 16
sozine 15 16
anomie 8 10
amines 8 10
animes 8 10
inseam 8 10
mesian 8 10
semina 8 10
etamin 8 10
inmate 8 10
tamein 8 10
misate 8 9
miseat 8 9
samite 8 9
omenta 8 10
aments 8 10
mantes 8 10
stamen 8 10
mattes 8 9
tamest 8 9
animis 8 10
saimin 8 10
simian 8 10
intima 8 10
manito 8 10
mantis 8 10
matins 8 10
mattin 8 10
titman 8 10
tomans 8 10
imines 8 10
intime 8 10
eonism 8 10
monies 8 10
mitten 8 10
titmen 8 10
somite 8 9
montes 8 10
motets 8 9
mottes 8 9
totems 8 9
inmost 8 10
monist 8 10
tenias 6 7
tineas 6 7
tisane 6 7
atones 6 7
notate 6 7
isatin 6 7
titian 6 7
taints 6 7
tanist 6 7
titans 6 7
ionise 6 7
seniti 6 7
sitten 6 7
teston 6 7
otitis 6 6

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
maize 16 17
mazes 16 17
smaze 16 17
nizam 16 18
matzo 16 17
mizen 16 18
azine 14 15
zoeas 14 14
azote 14 14
zetas 14 14
nazis 14 15
azons 14 15
zeins 14 15
zones 14 15
zitis 14 14
sozin 14 15
amine 7 9
anime 7 9
minae 7 9
amies 7 8
amens 7 9
manes 7 9
manse 7 9
means 7 9
mensa 7 9
names 7 9
nemas 7 9
ament 7 9
meant 7 9
menta 7 9
mates 7 8
meats 7 8
satem 7 8
steam 7 8
tames 7 8
teams 7 8
matte 7 8
animi 7 9
amino 7 9
amins 7 9
mains 7 9
minas 7 9
matin 7 9
maist 7 8
tamis 7 8
manos 7 9
mason 7 9
moans 7 9
monas 7 9
nomas 7 9
toman 7 9
atoms 7 8
moats 7 8
stoma 7 8
matts 7 8
imine 7 9
monie 7 9
miens 7 9
mines 7 9
emits 7 8
items 7 8
metis 7 8
mites 7 8
smite 7 8
stime 7 8
times 7 8
meson 7 9
nomes 7 9
omens 7 9
monte 7 9
moste 7 8
motes 7 8
smote 7 8
tomes 7 8
motet 7 8
motte 7 8
totem 7 8
imino 7 9
minis 7 9
mitis 7 8
mints 7 9
moist 7 8
omits 7 8
mitts 7 8
motts 7 8
anise 5 6
entia 5 6
tenia 5 6
tinea 5 6
aeons 5 6
atone 5 6
oaten 5 6
antes 5 6
etnas 5 6
nates 5 6
neats 5 6
stane 5 6
stoae 5 5
state 5 5
taste 5 5
tates 5 5
teats 5 5
testa 5 5
antis 5 6
saint 5 6
satin 5 6
stain 5 6
tains 5 6
taint 5 6
titan 5 6
iotas 5 5
ostia 5 5
stoai 5 5
santo 5 6
tanto 5 6
stoat 5 5
toast 5 5
nisei 5 6
eosin 5 6
noise 5 6
inset 5 6
neist 5 6
nites 5 6
senti 5 6
stein 5 6
tines 5 6
notes 5 6
onset 5 6
seton 5 6
steno 5 6
stone 5 6
tones 5 6
netts 5 6
tents 5 6
totes 5 5
intis 5 6
titis 5 5
stint 5 6
tints 5 6
toits 5 5

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
maze 15 16
zoea 13 13
zeta 13 13
nazi 13 14
azon 13 14
zein 13 14
size 13 13
zone 13 14
zest 13 13
ziti 13 13
zins 13 14
zits 13 13
amie 6 7
amen 6 8
mane 6 8
mean 6 8
name 6 8
nema 6 8
maes 6 7
mesa 6 7
same 6 7
seam 6 7
mate 6 7
meat 6 7
meta 6 7
tame 6 7
team 6 7
amin 6 8
main 6 8
mina 6 8
aims 6 7
amis 6 7
sima 6 7
mano 6 8
moan 6 8
noma 6 8
mans 6 8
moas 6 7
soma 6 7
atom 6 7
moat 6 7
mast 6 7
mats 6 7
tams 6 7
matt 6 7
mien 6 8
mine 6 8
mise 6 7
semi 6 7
emit 6 7
item 6 7
mite 6 7
time 6 7
meno 6 8
nome 6 8
omen 6 8
some 6 7
mote 6 7
tome 6 7
stem 6 7
mini 6 8
nims 6 8
mint 6 8
miso 6 7
omit 6 7
mist 6 7
smit 6 7
mitt 6 7
mons 6 8
noms 6 8
most 6 7
mots 6 7
toms 6 7
mott 6 7
aeon 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ante 4 5
etna 4 5
neat 4 5
toea 4 4
ates 4 4
east 4 4
eats 4 4
etas 4 4
sate 4 4
seat 4 4
seta 4 4
teas 4 4
tate 4 4
teat 4 4
inia 4 5
naoi 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
anti 4 5
tain 4 5
iota 4 4
aits 4 4
sati 4 4
naos 4 5
nota 4 5
ants 4 5
tans 4 5
oast 4 4
oats 4 4
stoa 4 4
taos 4 4
stat 4 4
tats 4 4
sine 4 5
nite 4 5
tine 4 5
site 4 4
ties 4 4
eons 4 5
noes 4 5
nose 4 5
ones 4 5
sone 4 5
note 4 5
tone 4 5
nest 4 5
nets 4 5
sent 4 5
tens 4 5
nett 4 5
tent 4 5
toes 4 4
tote 4 4
sett 4 4
stet 4 4
test 4 4
tets 4 4
nisi 4 5
inti 4 5
titi 4 4
ions 4 5
into 4 5
nits 4 5
snit 4 5
tins 4 5
tint 4 5
toit 4 4
tits 4 4
snot 4 5
tons 4 5
tost 4 4
tots 4 4

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
azo 12 12
zoa 12 12
zin 12 13
zit 12 12
mae 5 6
aim 5 6
ami 5 6
man 5 7
nam 5 7
moa 5 6
mas 5 6
mat 5 6
tam 5 6
men 5 7
ems 5 6
met 5 6
nim 5 7
ism 5 6
mis 5 6
sim 5 6
mon 5 7
nom 5 7
mos 5 6
oms 5 6
mot 5 6
tom 5 6
ane 3 4
nae 3 4
sae 3 3
sea 3 3
ate 3 3
eat 3 3
eta 3 3
tae 3 3
tea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
ais 3 3
ait 3 3
ant 3 4
tan 3 4
oat 3 3
tao 3 3
sat 3 3
tas 3 3
att 3 3
tat 3 3
sei 3 3
tie 3 3
eon 3 4
one 3 4
ens 3 4
sen 3 4
net 3 4
ten 3 4
oes 3 3
ose 3 3
toe 3 3
set 3 3
tet 3 3
ion 3 4
ins 3 4
sin 3 4
nit 3 4
tin 3 4
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3
tit 3 3
nos 3 4
ons 3 4
son 3 4
not 3 4
ton 3 4
sot 3 3
tot 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'itemizations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
am 4 5
ma 4 5
em 4 5
me 4 5
mi 4 5
mo 4 5
om 4 5
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
en 2 3
ne 2 3
oe 2 2
es 2 2
et 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2
no 2 3
on 2 3
os 2 2
so 2 2
to 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook