Analysis of word 'antishark'

305 words found for letters 'AAHIKNRST'

9 letter words

Anagrams of the word antishark, words consist of 'AAHIKNRST'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
antishark 16 16

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'antishark'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
kitharas 15 14

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'antishark'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
kithara 14 13
rankish 14 14
kantars 11 12
shaitan 10 10
tarnish 10 10
antiars 7 8
artisan 7 8
tsarina 7 8

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'antishark'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
rakish 13 12
shikar 13 12
shrank 13 13
thanks 13 13
shrink 13 13
thinks 13 13
kantar 10 11
askant 10 11
tankas 10 11
karats 10 10
takins 10 11
kraits 10 10
traiks 10 10
tranks 10 11
arhats 9 8
arshin 9 9
shairn 9 9
shanti 9 9
airths 9 8
antiar 6 7
arista 6 6
riatas 6 6
tarsia 6 6
tiaras 6 6
ratans 6 7
instar 6 7
santir 6 7
strain 6 7
trains 6 7

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'antishark'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
haika 12 11
kasha 12 11
haiks 12 11
ankhs 12 12
hanks 12 12
khans 12 12
shank 12 12
thank 12 12
harks 12 11
shark 12 11
khats 12 11
knish 12 12
think 12 12
shirk 12 11
kiths 12 11
shtik 12 11
kanas 9 10
tanka 9 10
araks 9 9
karat 9 9
katas 9 9
kains 9 10
kinas 9 10
takin 9 10
rakis 9 9
krait 9 9
traik 9 9
ikats 9 9
karns 9 10
knars 9 10
narks 9 10
ranks 9 10
snark 9 10
trank 9 10
stank 9 10
tanks 9 10
karst 9 9
karts 9 9
stark 9 9
kirns 9 10
rinks 9 10
knits 9 10
skint 9 10
stink 9 10
skirt 9 9
stirk 9 9
hansa 8 8
haars 8 7
arhat 8 7
hairs 8 7
airth 8 7
saith 8 7
sharn 8 8
hants 8 8
snath 8 8
harts 8 7
tahrs 8 7
trash 8 7
hints 8 8
thins 8 8
shirt 8 7
naira 5 6
arias 5 5
raias 5 5
atria 5 5
riata 5 5
tiara 5 5
saran 5 6
antra 5 6
ratan 5 6
antas 5 6
airns 5 6
naris 5 6
rains 5 6
ranis 5 6
sarin 5 6
riant 5 6
train 5 6
antis 5 6
saint 5 6
satin 5 6
stain 5 6
tains 5 6
airts 5 5
astir 5 5
sitar 5 5
stair 5 5
stria 5 5
tarsi 5 5
rants 5 6
tarns 5 6
trans 5 6

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'antishark'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
haik 11 10
ankh 11 11
hank 11 11
khan 11 11
hark 11 10
khat 11 10
khis 11 10
kith 11 10
kana 8 9
arak 8 8
kaas 8 8
kata 8 8
taka 8 8
akin 8 9
kain 8 9
kina 8 9
raki 8 8
saki 8 8
ikat 8 8
karn 8 9
knar 8 9
nark 8 9
rank 8 9
sank 8 9
tank 8 9
arks 8 8
sark 8 8
kart 8 8
kats 8 8
skat 8 8
task 8 8
kirn 8 9
rink 8 9
inks 8 9
kins 8 9
sink 8 9
skin 8 9
knit 8 9
irks 8 8
kirs 8 8
kris 8 8
risk 8 8
kist 8 8
kits 8 8
skit 8 8
haar 7 6
aahs 7 6
hair 7 6
hant 7 7
than 7 7
rash 7 6
hart 7 6
rath 7 6
tahr 7 6
hast 7 6
hats 7 6
shat 7 6
hins 7 7
hisn 7 7
shin 7 7
sinh 7 7
hint 7 7
thin 7 7
shri 7 6
thir 7 6
hist 7 6
hits 7 6
shit 7 6
sith 7 6
this 7 6
aria 4 4
raia 4 4
anas 4 5
ansa 4 5
anta 4 5
airn 4 5
rain 4 5
rani 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
anti 4 5
tain 4 5
airs 4 4
rias 4 4
sari 4 4
airt 4 4
aits 4 4
sati 4 4
rant 4 5
tarn 4 5
ants 4 5
tans 4 5
arts 4 4
rats 4 4
star 4 4
tars 4 4
tsar 4 4
rins 4 5
nits 4 5
snit 4 5
tins 4 5
stir 4 4

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'antishark'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
khi 10 9
ark 7 7
ask 7 7
kas 7 7
ska 7 7
kat 7 7
ink 7 8
kin 7 8
irk 7 7
kir 7 7
ski 7 7
kit 7 7
tsk 7 7
aah 6 5
aha 6 5
nah 6 6
rah 6 5
ash 6 5
has 6 5
sha 6 5
hat 6 5
hin 6 6
his 6 5
hit 6 5
nth 6 6
ana 3 4
aas 3 3
ain 3 4
ani 3 4
air 3 3
ria 3 3
ais 3 3
ait 3 3
ran 3 4
ant 3 4
tan 3 4
ars 3 3
ras 3 3
art 3 3
rat 3 3
tar 3 3
sat 3 3
tas 3 3
rin 3 4
ins 3 4
sin 3 4
nit 3 4
tin 3 4
sir 3 3
sri 3 3
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'antishark'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ka 6 6
ah 5 4
ha 5 4
hi 5 4
sh 5 4
aa 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
ar 2 2
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook