Definition of word 'examinations'

Showing definition for 'examination'
  • n. the act of examining something closely
  • n. a set of questions or exercises evaluating skill or knowledge
  • n. formal systematic questioning
  • n. a detailed inspection of your conscience
  • n. the act of giving students or candidates a test

Synonyms of the word 'examination'

Words with two extra letters in addition to the word 'examinations'

List of words that you can form using two extra letters in addition to letters from the word 'examinations'
Extra Letters Word Scrabble® Points
er erexaminations 23

635 words found for letters 'AAEIIMNNOSTX'

12 letter words

Anagrams of the word examinations, words consist of 'AAEIIMNNOSTX'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
examinations 21 24

11 letter words

Words that can be created using 11 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
examination 20 23

10 letter words

Words that can be created using 10 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
examinants 19 22
emanations 12 15
animations 12 15
antimonies 12 15
antinomies 12 15

9 letter words

Words that can be created using 9 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
examinant 18 21
anoxemias 18 20
toxaemias 18 19
anatoxins 16 18
inanimate 11 14
emanation 11 14
anatomies 11 13
anatomise 11 13
animation 11 14
amanitins 11 14
maintains 11 14
nominates 11 14
antinoise 9 11

8 letter words

Words that can be created using 8 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
anoxemia 17 19
toxaemia 17 18
toxemias 17 18
anatoxin 15 17
nontaxes 15 17
amentias 10 12
animates 10 12
amanitin 10 13
maintain 10 13
nominate 10 13
mannites 10 13
amniotes 10 12
misatone 10 12
montanes 10 13
insomnia 10 13
mentions 10 13
sonatina 8 10
enations 8 10
sonatine 8 10

7 letter words

Words that can be created using 7 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
taximan 16 18
taximen 16 18
toxemia 16 17
exotism 16 17
ataxies 14 14
anoxias 14 15
antisex 14 15
sextain 14 15
toxines 14 15
amnesia 9 11
anemias 9 11
amentia 9 11
animate 9 11
antiman 9 12
anosmia 9 11
animato 9 11
stamina 9 11
intimae 9 11
amities 9 10
mannite 9 12
anomies 9 11
amniote 9 11
etamins 9 11
inmates 9 11
tameins 9 11
amosite 9 10
atomies 9 10
atomise 9 10
mannose 9 12
montane 9 12
nonmeat 9 12
animist 9 11
intimas 9 11
santimi 9 11
amnions 9 12
mansion 9 12
onanism 9 12
manitos 9 11
minnies 9 12
mention 9 12
mestino 9 11
moisten 9 11
sentimo 9 11
minions 9 12
aeonian 7 9
entasia 7 8
taenias 7 8
annates 7 9
asinine 7 9
isatine 7 8
enation 7 9
inanest 7 9
stanine 7 9
atonies 7 8
anoints 7 9
nations 7 9
onanist 7 9
intines 7 9
inosite 7 8
intones 7 9
tension 7 9

6 letter words

Words that can be created using 6 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
axeman 15 17
taxman 15 17
taxmen 15 17
axioms 15 16
mastix 15 16
meninx 15 18
minxes 15 17
moxies 15 16
oximes 15 16
anoxia 13 14
xenias 13 14
axites 13 13
taxies 13 13
axones 13 14
sextan 13 14
axions 13 14
nontax 13 15
taxons 13 14
nixies 13 14
toxine 13 14
xenons 13 15
sexton 13 14
toxins 13 14
anemia 8 10
seaman 8 10
animas 8 10
manias 8 10
mannas 8 11
atmans 8 10
mantas 8 10
somata 8 9
anomie 8 10
amines 8 10
animes 8 10
inseam 8 10
mesian 8 10
semina 8 10
etamin 8 10
inmate 8 10
tamein 8 10
misate 8 9
miseat 8 9
samite 8 9
omenta 8 10
aments 8 10
mantes 8 10
stamen 8 10
animis 8 10
saimin 8 10
simian 8 10
intima 8 10
amnion 8 11
nomina 8 11
nanism 8 11
tinman 8 11
manito 8 10
mantis 8 10
matins 8 10
tomans 8 10
imines 8 10
intime 8 10
tinmen 8 11
eonism 8 10
monies 8 10
somite 8 9
montes 8 10
minion 8 11
inmost 8 10
monist 8 10
taenia 6 7
ansate 6 7
sonata 6 7
eonian 6 8
inanes 6 8
insane 6 8
sienna 6 8
innate 6 8
tenias 6 7
tineas 6 7
tisane 6 7
anenst 6 8
atones 6 7
isatin 6 7
anions 6 8
nasion 6 8
anoint 6 8
nation 6 8
sonant 6 8
intine 6 8
ionise 6 7
seniti 6 7
intone 6 8
sennit 6 8
tennis 6 8
nonets 6 8
sonnet 6 8
tenons 6 8
tonnes 6 8
nitons 6 8

5 letter words

Words that can be created using 5 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
axman 14 16
axmen 14 16
exams 14 15
maxes 14 15
axiom 14 15
maxis 14 15
moxas 14 15
moxie 14 15
oxime 14 15
mixes 14 15
oxims 14 15
sixmo 14 15
xenia 12 13
axite 12 12
annex 12 14
axone 12 13
taxes 12 12
texas 12 12
ixias 12 12
axion 12 13
taxis 12 12
axons 12 13
taxon 12 13
nixie 12 13
nixes 12 13
exist 12 12
exits 12 12
sixte 12 12
xenon 12 14
exons 12 13
sexto 12 12
toxin 12 13
amain 7 9
amnia 7 9
anima 7 9
mania 7 9
amias 7 8
manna 7 10
manas 7 9
atman 7 9
manta 7 9
omasa 7 8
atmas 7 8
amine 7 9
anime 7 9
minae 7 9
amies 7 8
amens 7 9
manes 7 9
manse 7 9
means 7 9
mensa 7 9
names 7 9
nemas 7 9
ament 7 9
meant 7 9
menta 7 9
mates 7 8
meats 7 8
satem 7 8
steam 7 8
tames 7 8
teams 7 8
animi 7 9
amino 7 9
amins 7 9
mains 7 9
minas 7 9
matin 7 9
maist 7 8
tamis 7 8
manos 7 9
mason 7 9
moans 7 9
monas 7 9
nomas 7 9
toman 7 9
atoms 7 8
moats 7 8
stoma 7 8
imine 7 9
monie 7 9
miens 7 9
mines 7 9
emits 7 8
items 7 8
metis 7 8
mites 7 8
smite 7 8
stime 7 8
times 7 8
nomen 7 10
meson 7 9
nomes 7 9
omens 7 9
monte 7 9
moste 7 8
motes 7 8
smote 7 8
tomes 7 8
imino 7 9
minis 7 9
mitis 7 8
mints 7 9
moist 7 8
omits 7 8
ansae 5 6
antae 5 6
annas 5 7
naans 5 7
nanas 5 7
anoas 5 6
antas 5 6
inane 5 7
anise 5 6
entia 5 6
tenia 5 6
tinea 5 6
senna 5 7
anent 5 7
aeons 5 6
atone 5 6
oaten 5 6
antes 5 6
etnas 5 6
nates 5 6
neats 5 6
stane 5 6
stoae 5 5
anion 5 7
antis 5 6
saint 5 6
satin 5 6
stain 5 6
tains 5 6
iotas 5 5
ostia 5 5
stoai 5 5
nonas 5 7
santo 5 6
nisei 5 6
nines 5 7
eosin 5 6
noise 5 6
inset 5 6
neist 5 6
nites 5 6
senti 5 6
stein 5 6
tines 5 6
neons 5 7
nones 5 7
nonet 5 7
tenon 5 7
tonne 5 7
notes 5 6
onset 5 6
seton 5 6
steno 5 6
stone 5 6
tones 5 6
inion 5 7
intis 5 6
niton 5 7

4 letter words

Words that can be created using 4 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
exam 13 14
maxi 13 14
moxa 13 14
minx 13 15
oxim 13 14
mixt 13 14
taxa 11 11
axes 11 11
ixia 11 11
axis 11 11
taxi 11 11
axon 11 12
nixe 11 12
exit 11 11
exon 11 12
oxen 11 12
next 11 12
oxes 11 11
sext 11 11
amia 6 7
mana 6 8
amas 6 7
atma 6 7
amie 6 7
amen 6 8
mane 6 8
mean 6 8
name 6 8
nema 6 8
maes 6 7
mesa 6 7
same 6 7
seam 6 7
mate 6 7
meat 6 7
meta 6 7
tame 6 7
team 6 7
amin 6 8
main 6 8
mina 6 8
aims 6 7
amis 6 7
sima 6 7
mano 6 8
moan 6 8
noma 6 8
mans 6 8
moas 6 7
soma 6 7
atom 6 7
moat 6 7
mast 6 7
mats 6 7
tams 6 7
mien 6 8
mine 6 8
mise 6 7
semi 6 7
emit 6 7
item 6 7
mite 6 7
time 6 7
meno 6 8
nome 6 8
omen 6 8
some 6 7
mote 6 7
tome 6 7
stem 6 7
mini 6 8
nims 6 8
mint 6 8
miso 6 7
omit 6 7
mist 6 7
smit 6 7
mons 6 8
noms 6 8
most 6 7
mots 6 7
toms 6 7
asea 4 4
anna 4 6
naan 4 6
nana 4 6
anoa 4 5
anas 4 5
ansa 4 5
anta 4 5
aeon 4 5
anes 4 5
sane 4 5
ante 4 5
etna 4 5
neat 4 5
toea 4 4
ates 4 4
east 4 4
eats 4 4
etas 4 4
sate 4 4
seat 4 4
seta 4 4
teas 4 4
inia 4 5
naoi 4 5
ains 4 5
anis 4 5
sain 4 5
anti 4 5
tain 4 5
iota 4 4
aits 4 4
sati 4 4
anon 4 6
nona 4 6
nans 4 6
naos 4 5
nota 4 5
ants 4 5
tans 4 5
oast 4 4
oats 4 4
stoa 4 4
taos 4 4
nine 4 6
sine 4 5
nite 4 5
tine 4 5
site 4 4
ties 4 4
neon 4 6
none 4 6
eons 4 5
noes 4 5
nose 4 5
ones 4 5
sone 4 5
note 4 5
tone 4 5
nest 4 5
nets 4 5
sent 4 5
tens 4 5
toes 4 4
nisi 4 5
inti 4 5
inns 4 6
ions 4 5
into 4 5
nits 4 5
snit 4 5
tins 4 5
snot 4 5
tons 4 5

3 letter words

Words that can be created using 3 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
max 12 13
mix 12 13
axe 10 10
sax 10 10
tax 10 10
sex 10 10
nix 10 11
six 10 10
xis 10 10
sox 10 10
ama 5 6
mae 5 6
aim 5 6
ami 5 6
man 5 7
nam 5 7
moa 5 6
mas 5 6
mat 5 6
tam 5 6
men 5 7
ems 5 6
met 5 6
nim 5 7
ism 5 6
mis 5 6
sim 5 6
mon 5 7
nom 5 7
mos 5 6
oms 5 6
mot 5 6
tom 5 6
ana 3 4
aas 3 3
ane 3 4
nae 3 4
sae 3 3
sea 3 3
ate 3 3
eat 3 3
eta 3 3
tae 3 3
tea 3 3
ain 3 4
ani 3 4
ais 3 3
ait 3 3
nan 3 5
ant 3 4
tan 3 4
oat 3 3
tao 3 3
sat 3 3
tas 3 3
sei 3 3
tie 3 3
eon 3 4
one 3 4
ens 3 4
sen 3 4
net 3 4
ten 3 4
oes 3 3
ose 3 3
toe 3 3
set 3 3
inn 3 5
ion 3 4
ins 3 4
sin 3 4
nit 3 4
tin 3 4
its 3 3
sit 3 3
tis 3 3
nos 3 4
ons 3 4
son 3 4
not 3 4
ton 3 4
sot 3 3

2 letter words

Words that can be created using 2 letters from the word 'examinations'
Word Scrabble® Points Word with Friends® Points
ax 9 9
ex 9 9
xi 9 9
ox 9 9
am 4 5
ma 4 5
em 4 5
me 4 5
mi 4 5
mo 4 5
om 4 5
aa 2 2
ae 2 2
ai 2 2
an 2 3
na 2 3
as 2 2
at 2 2
ta 2 2
en 2 3
ne 2 3
oe 2 2
es 2 2
et 2 2
in 2 3
is 2 2
si 2 2
it 2 2
ti 2 2
no 2 3
on 2 3
os 2 2
so 2 2
to 2 2

Also look for

Ultimate Word Finding Tool

Search using advanced options
Search


OR
Search using expression

Search

OR
Search using letters with up to two wildcards
Works For Scrabble, Word With Games, and WordBrain
Search
Find Us On Facebook